Детективне розслідування.

Детективне розслідування. Згідно з частинами другою та третьою статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Частиною четвертою статті 23 Закону України “Про інформацію” передбачено, що забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Щодо змісту слова “конфіденційної” (у статті 182 Кримінального кодексу України) зазначаю, що згідно зі статтею 147 Конституції України Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Одночасно звертаю увагу, що стаття 182 КК Уркраїни “Порушення недоторканності приватного життя” передбачає відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації.

Частинами першою та другою статті 30 Закону України “Про інформацію” встановлено, що інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну.

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про інформацію” інформацією про особу є сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім’я документи, підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.

З урахуванням приписів вищезазначених нормативних актів вбачається, що кожний громадяни як самостійно так і за допомогою фізичних та юридичних осіб, має право вільно збирати,  шукати, зберігати, використовувати і поширювати відкриту інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Межи між законним та незаконним збиранням, використанням, поширенням інформації (якщо така діяльність здійснюється детективом) мають бути визначені безпосередньо самим детективом.

Детектив має право, зокрема, на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; на збереження таємниці авторства та джерел інформації тощо.

Конституція України закладає підвалини права громадян на інформацію. Зокрема, у ст. 34 зазначено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір, а стаття 40 Основного Закону гарантує право всім громадянам направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 

Право на інформацію закріплено й у статті 9 Закону України «Про інформацію», згідно з якою всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

детективне розслідування

Отже, детективне агентство має право укладати угоди щодо отримання необхідної громадянину інформації.

При цьому, громадяни має право укласти угоду на детективне розслідування безпосередньо з детективом щодо пошуку, отримання, фіксації необхідної інформації.

Предметом угоди між громадянином (юридичною особою) та детективом, може бути як надання інформаційних послуг та і виконання певного обсягу послуг або виконання робіт (підряд).

Предмет таких угод має визначатись у кожному випадку окремо з урахуванням специфіки необхідного для Замовника результату.

Важливо мати на увазі, що у ні якому випадку предметом таких угод не може бути зазначено отримання інформація, яка є конфіденційною, закритою або з обмеженим доступом, інформацію про особу, про що зазначалось вище.

Залишити коментар